• East Delhi : Shri Sanjay Varishtha (M: 09711305180)
  • Rewa-(Madhya Pradesh): Shri Surya Prakash Mishra
  • Hyderabad (Andhra Pradesh) : Shri Pukhraj Joshi (M: 09440982631)
  • Raipur (Chhattisgarh): Shri S.P. Singh (M: 09329104557)
  • Anand (Gujarat): Shri Dharmendra Pathak (M: 09825717766)
  • Bangalore (Karnataka): Shri N.R. Mathad (M: 09449444580)
  • Pune (Maharashtra): Shri Aba Sahib Raut (M: 09822001348)